Održivost
NLB Banka d.d. Sarajevo

Za nas održivi razvoj nije samo riječ na papiru

Važan dio naše misije – pored brige o našim klijentima predanošću, znanjem i inovativnim rješenjima – je također i oblikovanje boljeg života i bolje budućnosti za cijeli region. Za nas, ovaj region nije samo tačka na mapi – ovdje je naš dom. Zato smo krenuli na put intenzivne integracije održivosti u naše bankarsko poslovanje. U najširem smislu, shvatamo održivi razvoj kao naš pravac koji razumije potrebe sadašnjih generacija i istovremeno radi na očuvanju šansi za buduće generacije.

Potpisnici smo globalnih principa odgovornog bankarstva

Jedan od važnih koraka na putu ka održivom razvoju je potpisivanje principa održivog bankarstva, koji utvrđuju našu ulogu u oblikovanju održive budućnosti. U isto vrijeme, pomažu nam u usklađivanju naših ciljeva sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih Nacija i Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama.

Okvir našeg održivog poslovanja

Težimo ka potpunoj integraciji elemenata poslovne održivosti koji vode ka dugoročnim vrijednostima banke u finansijskim, ekološkim, socijalnim i etičkim sferama. Aktivno doprinosimo balansiranijem i inkluzivnijem ekonomskom i društvenom sistemu kroz tri područja:

Rukovanje

Održivo poslovanje

Održivo poslovanje se odnosi na upravljanje direktnim utjecajima ESG (Environmental, Social, Governance/Okolišno, Društveno, Upravljanje) održivosti i osiguranje etičkog i efikasnog poslovanja. Naš pristup unapjeđenju održivog poslovanja se ogleda u mjerenju, upravljanju i izvještavanju učinka u skladu sa EU NFRD (EU Non-financial reporting directive/Direktiva Europske unije o nefinansijskom izvještavanju) i UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative/Inicijativa za finansiranje programa za okoliš Ujedinjenih Nacija).

Finansiranje

Održivo finansiranje

Održivo finansiranje uključuje kriterije održivosti (okolišne, društvene i upravljačke) u naše poslovne i investicione odluke, koje će dugoročno biti od koristi našim klijentima i društvu u cjelini. Integrisanje praksi održivosti u naše bankarske proizvode i usluge je najvažniji način na koji možemo podržati nacionalne i globalne ciljeve održivog razvoja. Dodatno, također nam omogućava da upravljamo rizicima našeg finansijskog performansa i iskoristimo poslovne prilike koje dolaze iz tranzicije ka zelenijoj i inkluzivnijoj ekonomiji.

društvena odgovornost

Korporativna društvena odgovornost

Kroz naše aktivnosti društvene odgovornosti, aktivno doprinosimo širem društveno ekonomskom razvoju, sa naglaskom na obrazovanje zajednica u kojima poslujemo. Dodatno, također podržavamo i veliki broj područja društvene odgovornosti kao što su: humanitarizam, zaštita kulturne baštine, sport, promocija poduzetništva, zaštita okoliša...

Zanima vas više detalja?

Saznajte više o našoj strategiji korporativne održivosti, viziji i misiji, predanosti ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija, održivim ekonomskim aktivnostima, upravljanju ESG rizicima, strukturi upravljanja održivošću, odgovornom bankarstvu i poslovnoj etici u Okviru održivosti NLB Grupe.

Više o Okviru održivosti

Obaveze održivog razvoja NLB Grupe 2025.

Odgovorno bankarstvo

Potpuno ćemo uskladiti naše poslovanje sa UN-ovi principima odgovornog bankarstva

Jedan od važnih koraka na našem putu ka održivom razvoju je potpisivanje principa održivog bankarstva, koji određuju našu ulogu i odgovornost u oblikovanju održive budućnosti.

Donacije i sponzorstva

Najvećim dijelom, naše društveno odgovorne aktivnosti kao što su donacije i sponzorstva će biti realizovane u skladu sa UN-ovim Ciljevima održivog razvoja

Društvena odgovornost ostaje važan dio naših aktivnosti, ali ga nadograđujemo na način da svaka društveno odgovorna aktivnost mora biti dio barem jednog od UN-ovih 17 ciljeva održivog razvoja.

Digitalna rjesenja

Razvoj poslovanja bez papira baziranog na digitalnim rješenjima

Digitalno će zamijeniti trenutno papirno poslovanje. Na ovaj način, mi ćemo moći direktno doprinijeti smanjenju emisije ugljen-dioksida.

Smanjenje emisije ugljen-dioksida kroz rad od kuće

Smanjenje emisije ugljen-dioksida kroz rad od kuće

Kroz rad od kuće, manje ćemo koristiti prevoz do posla i tako smanjiti broj poslovnih objekata, te direktno utjecati na smanjivanje emisije ugljen-dioksida.

Nisko-ugljični projekti

Ograničiti poslovanje sa subjektima koji rade sa ugljem i finansirati ekonomiju sa niskim udjelom ugljika

Potpuno ćemo se suzdržati od poslova vezanih za ugalj. U zemljama Srednje i Istočne Evrope finansirati ćemo nisko-ugljične projekte od najmanje jedne milijarde eura.

Svijest o održivosti

Podići ćemo svijest cjelokupne regije NLB Grupe o održivosti

Na najbolji mogući način podići ćemo svijest zaposlenika i klijenata o održivosti u cijelom regionu u kojem NLB Grupa posluje.

Ekološko i društveno upravljanje

Ekološko i društveno upravljanje će također biti dio postupka odobravanja kredita

Uspostaviti ćemo sistem ekološkog i društvenog upravljanja koji će biti sastavni dio procesa odobravanja kredita.

okolišni i društveni rizici i prilike

Izvještavati ćemo o okolišnim i društvenim rizicima i prilikama

Izvještavati ćemo o mjerenju i učinku ciljeva koji se koriste za procjenu i upravljanje relevantnim ekološkim i socijalnim rizicima i prilikama, tamo gdje su takve informacije relevantne.

Najpoželjniji poslodavac 2020
UN Environment programme - finance initiative

Potpisnik principa odgovornog bankarstva

Imate li pitanje o našem održivom poslovanju?

Kontakt

E: odrzivost@nlb.ba