U zemlji

NLB Banka d.d., Sarajevo je među prvih 6 banaka u BiH dobila dozvolu za obavljanje transakcija niskog i srednjeg rizika

Preduslovi

Svoje poslovanje možete obavljati sa poslovnim partnerima na cijelom području BiH, jer NLB Banka d.d., Sarajevo ima sklopljenje bilateralne sporazume sa svim bankama BiH koje mogu obavljati platni promet u zemlji.

Za otvaranje transakcionog računa posredstvom kojeg ćete obavljati poslove platnog prometa u zemlji neophodna Vam je slijedeća dokumentacija:
  • izvod iz sudskog registra ili rješenje od nadležnog organa
  • identifikacioni broj od Poreske uprave
Prikaži više
Prenos sredstava sa računa na račun u okviru Banke se odmah realizuju.

Prenos sredstava

Prenos sredstava sa računa klijenta NLB Banke d.d., Sarajevo na račun klijenta druge banke posredstvom žiro kliringa obavlja se tri puta dnevno, tako da se nalozi transferišu u jednom momentu, nakon čega se vrši bruto poravnanje-prebacivanje sredstava.Posredstvom RTGS-a korištenjem sistema S.W.I.F.T. mreže za realizaciju naloga čija je vrijednost veća od 10.000 KM ili urgentnih naloga manjih vrijednosti, vrši se bruto poravnanje u realnom vremenu, što znači da primalac svojim sredstavima raspolaže odmah.
 

Prijem i izvršavanje naloga platnog prometa

Naloge platnog prometa primamo svakog radnog dana u okviru radnog vremena Banke. Nalozi se izvršavaju u toku dana u okviru pokrića na računu, bez obzira na iznos primljenih naloga:
  • u korist transakcijskih računa klijenata otvorenih unutar Banke izvršavaju se u okviru radnog vremena Banke
  • za plaćanje u korist transakcijskih računa kod drugih banaka putem sistema žiro kliringa /nalozi do 10.000 KM/ – izvršavaju se tri puta dnevno u propisanim vremenskim periodima, najkasnije do 14:30
  • za plaćanje u korist transakcijskih računa kod drugih banaka putem sistema RTGS /nalozi preko 10.000 KM i hitni nalozi / – izvršavaju se najkasnije do 15:45
Svi nalozi primljeni nakon navedenog vremena biće realizovani početkom sljedećeg bankovnog dana. Napomena: Subotom mogu biti realizovani nalozi platnog prometa u korist transakcijskih računa klijenata otvorenih unutar Banke.