Štednja u domaćoj i stranoj valuti

Trajno opredjeljenje u radu NLB Banke d.d., Sarajevo je stimulisanje štednje.

Oročena štednja u KM i EUR

do 9.999,99 EKS* do 49.999,99 EKS** preko 50 000 EKS***
1 mjesec 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 mjeseca 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
7 mjeseci 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
13 mjeseci 0,40% 0,40% 0,50% 0,50% 0,60% 0,60%
25 mjeseca 0,95% 0,95% 1,05% 1,04% 1,15% 1,14%
37 mjeseci 1,30% 1,28% 1,40% 1,38% 1,50% 1,48%

* EKS izračunata na iznos depozita 9.999,99 KM/EUR
** EKS izračunata na iznos depozita 49.999,99 KM/EUR
*** EKS izračunata na iznos depozita 50.000,00 KM/EUR


Kamatne stope na kratkoročno oročene depozite su fiksne i izražene na godišnjem nivou. Kamatne stope na dugoročno oročene depozite su promjenjive i izražene na godišnjem nivou.

Dugoročno oročeni depoziti u domaćoj valuti se ugovaraju uz valutnu klauzulu EUR. Promjenjiva kamatna stopa se ugovara kao promjenjiva (varijabilna) za cijelo vrijeme trajanja depozita. Promjenjivost kamatne stope zavisi od objektivnih kriterija promjenjivosti i to:

  • Promjene (porasta/smanjenja) 6-mjesečnog EURIBOR-a za najmanje 2 indeksna poena u odnosu na vrijednost 6-mjesečnog EURIBOR-a na dan zaključenja Ugovora. EURIBOR (skraćeno od Euro Interbank Offered Rate) predstavlja referentnu kamatnu stopu na međubankarskom tržištu u EUR zoni, po kojoj su prvoklasne banke spremne plasirati EUR novčana sredstva drugim prvoklasnim bankama na istom tržištu. Ugovorne strane su saglasne da se 6-mjesečni EURIBOR koji pređe u negativnu vrijednost iskazuje, odnosno računa kao kamatna stopa od 0%. U ugovor se unosi vrijednost 6-mjesečnog EURIBOR –a na dan zaključenja ugovora.
  • Utvrđivanje visine 6-mjesečnog EURIBOR-a Banka vrši svakih 6 mjeseci na dane 31.03. i 30.09. tekuće godine.
  • Ukoliko u referentnom periodu dođe do porasta/smanjenja 6-mjesečnog EURIBOR-a za 2 indeksna poena ili više, Banka će za isti rast/pad EUROBOR-a povećati/smanjiti ugovorenu kamatnu stopu.
  • Ukoliko u referentom periodu ne dođe do porasta/smanjenja 6-mjesečnog EURIBOR-a za najmanje 2 indeksna poena, promjena kamatne stope se prolongira za naredni referentni period, pri čemu osnov za promjenu kamatne stope predstavlja razlika između visine 6-mjesečnog EURIBOR-a na dan zaključivanja ovog Ugovora, odnosno na dan posljednje prethodne promjene kamatne stope i visine 6-mjesečnog EURIBOR-a na zadnji dan tekućeg referentnog perioda.
  • Promjenljivost ugovorene kamatne stope je dvosmjerna i obavezujuća za obje ugovorne strane.
  • Uz obavjest o promjeni kamatne stope Deponentu će se dostaviti novi plan isplate depozita.

Štedni ulozi i depoziti po viđenju

Štedni ulozi u KM/EUR bez kamate
Tekući računi bez kamate
Žiro računi građana bez kamate
Depoziti stranih fizičkih lica bez kamate

Efektivna kamatna stopa na oročenja zavisi od roka oročenja i ugovorenog roka obračuna i isplate kamate. Prije oročavanja u poslovnici se može dobiti iznos efektivne kamatne stope.

NLB Banka je od 01.07.2016. godine uvela naknadu na prosječno mjesečno stanje za CHF valutu fizičkim licima, rezidentima i nerezidentima. Naknada iznosi 0,08% od prosječnog mjesečnog stanja koje je iznad 2.000 CHF.

Zaključivanje posla:

  • Potrebno je imati otvoren devizni i transakcijski račun kod NLB Banke d.d., Sarajevo;
  • Minimalan iznos transakcije je 50.000,00 EUR (ili protuvrijednost u bilo kojoj valuti koja se nalazi na kursnoj listi NLB Banke d.d., Sarajevo);
  • Klijent je dužan u svrhu zaštite od rizika izvršenja osigurati namjenski depozit srazmjeran dužini trajanja ugovorenog posla, a koji se računa procentualno od iznosa osnovne transakcije ovisno o kreditnom bonitetu klijenta,
  • Posao se zaključuje telefonom, a zaključnica sa dogovorenim detaljima se šalje faksom,

Nedostaje tekst

Nedostaje tekst

Nedostaje tekst

Nedostaje tekstNedostaje tekst.Nedostaje tekst
Nedostaje tekstNedostaje tekstNedostaje tekst

Nedostaje tekst

Nedostaje tekst
Nedostaje tekst
Nedostaje tekst