Štednja u domaćoj i stranoj valuti

Trajno opredjeljenje u radu NLB Banke d.d., Sarajevo je stimulisanje štednje.

Oročena štednja u KM i EUR

do 9.999,99 EKS* do 49.999,99 EKS** preko 50 000 EKS***
1 mjesec 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 mjeseca 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
7 mjeseci 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,20% 0,20%
13 mjeseci 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,25% 0,25%
25 mjeseci 0,65% 0,70% 0,70% 0,75% 0,75% 0,80%
37 mjeseci 0,80% 0,79% 1,10% 1,19% 1,20% 1,28%
* EKS izračunata na iznos depozita 9.999,99 KM/EUR
** EKS izračunata na iznos depozita 49.999,99 KM/EUR
*** EKS izračunata na iznos depozita 50.000,00 KM/EUR 

Promjenjiva kamatna stopa se ugovara kao promjenjiva (varijabilna) za cijelo vrijeme trajanja depozita. Kamatnu stopu iz prethodnog stava zbirno čine: promjenjivi dio 12-mjesečni EURIBOR važeći na dan zaključenja ugovora i fiksni dio .
EURIBOR (skraćeno od Euro Interbank Offered Rate) predstavlja referentnu kamatnu stopu na međubankarskom tržištu u EUR zoni, po kojoj su prvoklasne banke spremne plasirati EUR novčana sredstva drugim prvoklasnim bankama na istom tržištu.
Ugovorne strane su saglasne da ukoliko 12-mjesečni EURIBOR dostigne negativnu vrijednost (bude manji od 0%), smatrat će se da je jednak 0 (0%), odnosno kamatna stopa koju će Banka obračunavati u tom slučaju bit će jednaka fiksnom elementu nominalne kamatne stope, definisanom u stavu 2 ovog člana.
Promjenjivost kamatne stope zavisi od promjene (porasta/smanjenja) 12-mjesečnog EURIBOR-a za najmanje 1 indeksni poen, utvrđenog na dan zaključenja ugovora, odnosno vrijednosti koja je primjenjena prilikom prethodne promjene kamatne stope u odnosu na vrijednost 12-mjesečnog EURIBOR-a na dan 01.06. tekuće godine.
Ukoliko u referentom periodu dođe do porasta/smanjenja 12-mjesečnog EURIBOR-a za 1 indeksni poen ili više, Banka će za isti rast/pad EURIBOR-a povećati/smanjiti ugovorenu kamatnu stopu.
Redovno usklađivanje promjenjivog dijela kamatne stope, 12-mjesečnog EURIBOR-a, Banka vrši jedanput godišnje i to na dan 01.06. tekuće godine.
U slučaju da dođe do izmjene ugovorene kamatne stope u skladu sa odredbama ovog člana, nova kamatna stopa će se početi primjenjivati od 01.08.tekuće godine i važit će sve do novog usklađivanja sukladno odredbama ovog Ugovora. Promjenljivost ugovorene kamatne stope je obavezujuća za sve ugovorne strane. O promjeni kamatne stope Banka će, najmanje 15 dana prije početka primjene nove kamatne stope, u pisanom ili elektronskom obliku obavijestiti sve ugovorne strane. Uz obavijest o promjeni kamatne stope Deponentu će se dostaviti i novi plan isplate depozita.

Štedni ulozi i depoziti po viđenju

Štedni ulozi u KM/EUR bez kamate
Tekući računi bez kamate
Žiro računi građana bez kamate
Depoziti stranih fizičkih lica bez kamate
Efektivna kamatna stopa na oročenja zavisi od roka oročenja i ugovorenog roka obračuna i isplate kamate. Prije oročavanja u poslovnici se može dobiti iznos efektivne kamatne stope.NLB Banka je od 01.07.2016. godine uvela naknadu na prosječno mjesečno stanje za CHF valutu fizičkim licima, rezidentima i nerezidentima. Naknada iznosi 0,08% od prosječnog mjesečnog stanja koje je iznad 2.000 CHF.

Zaključivanje posla:

  • Potrebno je imati otvoren devizni i transakcijski račun kod NLB Banke d.d., Sarajevo;
  • Minimalan iznos transakcije je 50.000,00 EUR (ili protuvrijednost u bilo kojoj valuti koja se nalazi na kursnoj listi NLB Banke d.d., Sarajevo);
  • Klijent je dužan u svrhu zaštite od rizika izvršenja osigurati namjenski depozit srazmjeran dužini trajanja ugovorenog posla, a koji se računa procentualno od iznosa osnovne transakcije ovisno o kreditnom bonitetu klijenta,
  • Posao se zaključuje telefonom, a zaključnica sa dogovorenim detaljima se šalje faksom,

Nedostaje tekst

Nedostaje tekst

Nedostaje tekst

Nedostaje tekstNedostaje tekst.Nedostaje tekst
Nedostaje tekstNedostaje tekstNedostaje tekst

Nedostaje tekst

Nedostaje tekst
Nedostaje tekst
Nedostaje tekst