NLB Trajni nalog

Namijenjen je klijentima – stanovništvu, koji u Banci imaju otvoren tekući, štedni ili
žiro račun,

a koji pravovremeno plaćanje obaveza žele prepustiti Banci.

Glavne prednosti:

  • izbjegavanje čekanja u redovima,
  • brza i jednostavna procedura,
  • tačnost i blagovremenost plaćanja obaveza,
  • povoljnije – niže naknade.

Prilikom ugovaranja trajnog naloga sami određujete:

  • broj plaćanja ili ukupno razdoblje trajanja trajnog naloga,
  • iznos plaćanja u KM ili u stranoj valuti,
  • dinamiku plaćanja (npr. mjesečno, kvartalno i sl.) uz odabir datuma plaćanja,
  • korisnika plaćanja (račun prenosa).

Vrste trajnih naloga:

1

Interni

prenos sredstava na račune unutar Banke

otplata rate kredita

2

Eksterni

prenos sredstava na račune izvan Banke

                         
                         
                         
                         
       Otvaranje trajnog naloga iznosi 3 KM.

                   Prenos sredstava
putem NLB Trajnog naloga u svrhu otplate rate kredita u Banci ili prenosa na račun oročene
štednje je
bez naknade.

NLB Trajni nalog je ugovorni odnos između Klijenta – fizičkog lica i Banke prema kojem Klijent
daje ovlaštenje Banci da sa njegovog računa obavlja plaćanja u korist drugog fizičkog ili
pravnog lica ili vrši redovan prenos sa jednog na drugi račun/partiju istog klijenta.