LIBOR

LIBOR ili Londonska međubankarska ponudbena kamatna stopa (eng. London Inter-Bank Offered Rate – LIBOR) je stopa po kojoj londonske banke pozajmljuju sredstva jedna drugoj. Ponekad služi za utvrđivanje kamatne stope na inostrani zajam koji je podoban za vraćanje. Visinu LIBOR-a određuje pet glavnih londonskih banaka i služi kao pokazatelj stanja na tržištu novca. Javno je dostupan na internetskim stranicama kao što je: www.global-rates.com

Vrijednost na dan 31.12.2017.
6-mjesečni LIBOR = -0,322