EURIBOR

EURIBOR (eng. Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu za valutu euro (EUR). Utvrđuje se dnevno od strane informacijskog sistema Thomson Reuters kao prosječna stopa po kojoj prvoklasne banke jedna drugoj u Eurozoni posuđuju neosigurana sredstva u EUR.

EURIBOR je javno dostupan na informacijskim sistemima Thomson Reuters i Bloomberg, te na internetskim stranicama kao što su: www.euribor-ebf.eu, www.global-rates.com i www.euribor-rates.eu. Važeći EURIBOR na određeni dan je EURIBOR koji je utvrđen i objavljen dva dana ranije, odnosno važeći EURIBOR je T+2 nakon dana objavljivanja.

Za dane vikenda i praznika, u slučaju da nije objavljen EURIBOR, uzima se zadnji važeći EURIBOR.

Vrijednost na dan 31.12.2017.
6-mjesečni EURIBOR = -0.271