Revolving kredit
NLB Banka d.d. Sarajevo

 

Kome je namijenjen revolving kredit?

Revolving kredit namijenjen je primarno za pravna i građansko pravna lica – Corporate, SME i Micro klijente, za finansiranje povremenih potreba za dodatnim obrtnim sredstvima i održavanje likvidnosti. 

Revolving kredit

Iznos kredita

Maksimalan iznos zavisi od finansijske situacije klijenta, te od visine prihoda koje klijent ostvaruje u određenom vremenskom periodu

Rok otplate

Maksimalno do 12 mjeseci

Način korištenja

U skladu sa potrebama klijenta do roka dospijeća, sukcesivno ili jednokratno do odobrenog iznosa

Način otplate

Slobodna otplata; otplata odobrenog iznosa po dospijeću

Promjenjivost kamatne stope

Fiksna kamatna stopa

Valuta

KM

Naknada

Visina naknada definisana je Odlukom o tarifi naknada za usluge NLB Banke d.d., Sarajevo

 

Moguće je produžiti rok kredita do maksimalno 12 mjeseci.