Dugoročni kredit za stalna sredstva
NLB Banka d.d. Sarajevo

 

Kome je namijenjen dugoročni kredit za stalna sredstva?

Dugoročni kredit za stalna sredstva namijenjen je primarno za pravna i građansko pravna lica – Corporate, SME i Micro klijente.

Dugoročni kredit za stalna sredstva

Iznos kredita

Maksimalan iznos zavisi od finansijske situacije klijenta, svrhe finansiranja, te datih instrumenata obezbjeđenja

Rok otplate

Maksimalno do 84 mjeseca

Način korištenja

Jednokratno do odobrenog iznosa

Način otplate

  • U jednakim ratama
  • U jednakim anuitetima
  • Jednokratno po dospijeću
  • U nejednakim ratama

Promjenjivost kamatne stope

Varijabilna kamatna stopa*

Valuta

KM

Naknada

Visina naknada definisana je Odlukom o tarifi naknada za usluge NLB Banke d.d., Sarajevo

*Varijabilna kamatna stopa – vezana za referentnu kamatnu stopu 6-mjesečni EURIBOR i uvećana za kamatnu maržu. Kamatna marža predstavlja fiksni dio promjenjive kamatne stope.

Ne postoji mogućnost produženja roka kredita. Postoji mogućnost odobravanja grace perioda.