Forward poslovi

Osiguranje od valutnog rizika

Terminska kupoprodaja deviza:

FORWARD POSLOVI predstavljaju kupovinu ili prodaju deviza sklopljenu danas po kursu formiranom danas sa valutacijom u budućnosti.

Uveliko se koristi kao instrument zaštite od valutnog rizika( hedging), odnosno budućih novčanih tokova.
Kurs u budućnosti je produkt trenutnog tržišnog kursa te razlike u visini tržišnih kamatnih stopa na dvije valute, te ne predstavlja špekulaciju ili predviđanje.

Prednosti za klijenta:

  • FX Forward služi kao zaštita od valutnog rizika,
  • Kurs ugovoren i fiksiran danas, za kupovinu ili prodaju valute u budućnosti,
  • Ne predstavlja prognozu kursa u budućnosti, transakcija se izvršava na dogovoreni dan u budućnosti, bez obzira na kurs koji tada bude važio,
  • Klijentu daje sigurnost da gubici na kursnoj razlici ne mogu biti veći od iznosa cijene koštanja.

Zaključivanje posla:

  • Potrebno je imati otvoren devizni i transakcijski račun kod NLB Banke d.d., Sarajevo;
  • Minimalan iznos transakcije je 50.000,00 EUR (ili protuvrijednost u bilo kojoj valuti koja se nalazi na kursnoj listi NLB Banke d.d., Sarajevo);
  • Klijent je dužan u svrhu zaštite od rizika izvršenja osigurati namjenski depozit srazmjeran dužini trajanja ugovorenog posla, a koji se računa procentualno od iznosa osnovne transakcije ovisno o kreditnom bonitetu klijenta,
  • Posao se zaključuje telefonom ili e-mail-om, a zaključnica sa dogovorenim detaljima se šalje faksom ili e-mail-om.

Nedostaje tekst

Nedostaje tekst

Nedostaje tekst

Nedostaje tekst

Nedostaje tekst.

Nedostaje tekst

Nedostaje tekst

Nedostaje tekstNedostaje tekst

Nedostaje tekst

Nedostaje tekst

Nedostaje tekst

Nedostaje tekst

Kontakt

Za sve daljnje informacije i objašnjenja Vam rado stojimo na raspolaganju svakim radnim danom u vremenu od 08:30 h do 15:30 h na slijedeće brojeve telefona/e-mail-ove:

Haris MustafićŠef sektora trgovanja
tel.: + 387 33 720 394
e-mail: haris.mustafic@nlb.ba

Zvjezdana Matić-Miletić – Viši trgovac devizama i izvedenim finansijskim instrumentima
tel.: + 387 33 720 394
e-mail: zvjezdana.matic@nlb.ba