Opšti uslovi poslovanja NLB Banke d.d., Sarajevo

1. OPŠTE ODREDBE
Opštim uslovima poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi) NLB Banke d.d., Sarajevo, Džidžikovc 1, 71000 Sarajevo, uređuju se osnovna pravila poslovanja koja se primjenjuju u poslovanju između NLB Banke d.d., Sarajevo (u daljem tekstu Banka) i Klijenta kao što su prava i obaveze, ugovorni odnosi i postupci komunikacije, kamatne stope i naknade za bankarske usluge, otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, platni promet i platni instrumenti, elektronski instrumenti za plaćanje, depoziti, kreditni poslovi, sefovi, reklamacije i prigovori kao i drugi poslovi koje Banka obavlja u skladu sa zakonom.
Uz ugovor sa klijentom primjenjuju se ovi Opšti uslovi zajedno sa Opštim uslovima za pojedine usluge i informativni listovi usluga Banke.

U slučaju da su pojedinačnim ugovorom sa Klijentom utvrđeni uslovi drugačiji od uslova definisanih Opštim uslovima ili Opštim uslovima za pojedine usluge, primjenjivaće se odredbe pojedinačnog ugovora.

Banka obavlja poslovanje sa profesionalnom pažnjom što podrazumijeva povećanu pažnju i vještine, koje se osnovano očekuju od Banke u poslovanju sa Klijentom, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i načelima savjesnosti i poštenja.

Opšti uslovi, kao i njegove izmjene i dopune, dostupni su na zvaničnom web portalu Banke – www.nlb.ba i u svim poslovnim prostorijama Banke u štampanom obliku.

Ukoliko se klijent ne slaže sa izmjenama i dopunama Opštih uslova ima pravo da prekine poslovnu saradnju i raskine ugovore zaključene sa Bankom, uz prethodnu obavezu da izmiri sve svoje obaveze prema Banci.
2. OSNOVNA PRAVILA U POSLOVANJU IZMEĐU KLIJENTA I BANKE
3. OPŠTI USLOVI ZA PRUžANJE POJEDINAČNIH BANKARSKIH USLUGA
4. ZAVRŠNE ODREDBE
PDF verzija