CreditCard Form

Aplicirajte za kreditnu karticu

Kreditna kartica je internacionalna kartica namijenjena osobama koje žele jednostavno i sigurno plaćanje u BiH, inostranstvu i putem interneta.
  • da pod punom krivičnom, materijalnom i moralnom odgovornošću odgovaram za tačnost navedenih podataka i obavezujem se da ću o svim promjenama istih redovno obavještavati stručne službe NLB Banke d.d., Sarajevo (u daljem tekstu: Banka)
  • da sam od zaposlenika Banke, prije podnošenja ovog zahtjeva, u pregovaračkoj fazi i posredstvom Informacionog lista, upoznat sa svim ostalim bitnim elementima traženog kredita (kamatna stopa – redovna i zatezna, efektivna kamatna stopa, naknade), Opštim uslovima poslovanja Banke, kao i Odlukom o tarifi naknada za usluge Banke, te da pristajem na njihovu primjenu
  • da sam od strane Banke prethodno obaviješten/na o razlozima prikupljanja i obrade podataka, te da sam saglasan/na da Banka može poduzimati sve radnje vezano za obradu mojih ličnih/osobnih podataka, što obuhvata pravo Banke na prikupljanje, spremanje i korištenje ličnih podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova Banke, a vezano za ovaj poslovni odnos. Također, upoznat/a sam i saglasan/na da Banka može, nadležnim organima i institucijama, revizorskim subjektima, članicama NLB Grupe, odnosno subjektima kojima je Banka po osnovu zakonskih i podzakonskih propisa obavezna omogućiti pristup ličnim podacima, omogućiti uvid i pristup svim podacima, uključujući i one koje su zaštićene Zakonom o zaštiti ličnih podataka, a koje sazna pružanjem bankovnih usluga. Lični podaci se mogu čuvati i obrađivati do isteka ugovornog odnosa.
  • saglasan sam da Banka pristupi Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini (CRK) i izvrši provjeru moje zaduženosti prilikom uzimanja mog zahtjeva u obradu. Banka podatke dobijene iz Centralnog registra kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini (CRK) može koristiti samo za svoje potrebe i iste ne može dalje reproducirati i distribuirati, ali je ovlaštena sa istim upoznati lica, koja se po ovom kreditu pojavljuju kao sudužnici
  • dozvoljavam Banci da me može informisati o promjenama na tekućem računu i svim informacijama u vezi sa mojom kreditnom karticom i kreditom
Podaci o zaposlenju (popunjava preduzeće)