NLB Loan

Aplicirajte za debitnu karticu

Debit kartica je internacionalna kartica namijenjena osobama koje žele jednostavno i sigurno plaćanje u BiH, inostranstvu i putem interneta.

*Dozvoljavam Banci da me može informisati o promjenama na tekućem računu i svim informacijama u vezi sa mojom debitnom karticom.

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci navedeni u ovoj Pristupnici–Zahtjevu za izdavanje debitne kartice tačni i istiniti.

Potpisom Pristupnice–Zahtjeva za izdavanje debitne kartice potvrđujem da sam upoznat sa Opštim uslovima poslovanja debitnim karticama, podacima iz Informacionog lista kao i sa Odlukom o tarifi naknada za usluge Banke, te da pristajem na njihovu primjenu.

Od strane Banke sam prethodno obaviješten/a o razlozima prikupljanja i obrade podataka, te da sam saglasan/na da Banka može poduzimati sve radnje vezano za obradu mojih ličnih/osobnih podataka, što obuhvata pravo Banke na prikupljanje, spremanje i korištenje ličnih podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova Banke, a vezano za ovaj poslovni odnos.

Također, upoznat/a sam i saglasan/na da Banka može, nadležnim organima i institucijama, revizorskim subjektima, članicama NLB Grupe, odnosno subjektima kojima je Banka po osnovu zakonskih i podzakonskih propisa obavezna omogućiti pristup ličnim podacima, omogućiti uvid i pristup svim podacima, uključujući i one koje su zaštićene Zakonom o zaštiti ličnih podataka, a koje sazna pružanjem bankovnih usluga.

Lični podaci se mogu čuvati i obrađivati do isteka ugovornog odnosa.

*Dozvoljavam Banci da me može informisati o promjenama na tekućem računu i svim informacijama u vezi sa mojom debitnom karticom.